ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ / ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ / ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ / ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ / ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

  16.12.2019 13:55       898

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

«Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τους Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με ειδικότητες υγρού στίβου για την εφαρμογή του αντικειμένου της Κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019-20, υλοποιώντας το Σύμφωνο Συνεργασίας του ΥΠ.Π.Ε.Θ., της Γ.Γ.Α. και της Κ.Ο.Ε.»

 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Γίνονται δεκτές ενστάσεις κατά της τελικής κατάταξης των υποψηφίων για διάστημα 2 ημερών από την επίσημη ανάρτηση των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα της ΚΟΕ (έως και Τετάρτη 18/12/2019 ώρα 12:00).

Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά αυτοπροσώπως ή με νόμιμο εκπρόσωπο του, ή με συστημένη επιστολή στο πρωτόκολλο της ΚΟΕ Λ. Συγγρού 137 3ος όροφος τηλ.. 210-9851020. Απαραίτητη προϋπόθεση η υποβολή παράλληλα παραβόλου αξίας πενήντα (50) ευρώ.

Το ποσό κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό με τα στοιχεία ΕΤΕ 080/48090172. Το καταθετήριο της τραπέζης θα πρέπει να αποσταλεί με τον τρόπο που υποβάλλεται η ένσταση στην ΚΟΕ. Χωρίς την κατάθεση του παραβόλου η ένσταση δεν εξετάζεται. Στην περίπτωση απόρριψης της ένστασης το παράβολο καταπίπτει υπέρ της ΚΟΕ, σε αποδοχή δε αυτής επιστρέφεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών στο δικαιούχο.