ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ / ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ / ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ / ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ / ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ / MASTERS

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ε.Ο.Κ.Α.Ν.

  19.01.2022 14:07       367

Σας παραθέτουμε επισυναπτόμενο το πρόγραμμα του σεμιναρίου που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 Φεβρουαρίου στις 12.30.

Παρακάτω βρείτε και το link που μπορούν να συνδεθούν οι αθλητές για να το παρακολουθήσουν.

Δεν χρειάζεται εγγραφή, εισέρχονται από το link στην διαδικτυακή αίθουσα του σεμιναρίου.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Njc1YTA3NmYtYzg1Yy00YWQxLWI2YTgtNTk3YjE4NWEyNGQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224d4204c4-2f8c-4e56-9889-4c2d65a49800%22%2c%22Oid%22%3a%226bb99d59-992e-4b17-a41a-1aea5919a97a%22%7d