ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ / ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ / ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ / ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ / ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ / MASTERS

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Ε.Ο.ΚΑ.Ν. 5/2/2022

  27.01.2022 09:23       218

Σας παραθέτουμε επισυναπτόμενο το πρόγραμμα του σεμιναρίου που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 Φεβρουαρίου στις 12.30.

Παρακάτω βρείτε και το link που μπορούν να συνδεθούν οι αθλητές για να το παρακολουθήσουν.

Δεν χρειάζεται εγγραφή, εισέρχονται από το link στην διαδικτυακή αίθουσα του σεμιναρίου.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Njc1YTA3NmYtYzg1Yy00YWQxLWI2YTgtNTk3YjE4NWEyNGQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224d4204c4-2f8c-4e56-9889-4c2d65a49800%22%2c%22Oid%22%3a%226bb99d59-992e-4b17-a41a-1aea5919a97a%22%7d