Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ε.Ο.Κ.Α.Ν.

Σας παραθέτουμε επισυναπτόμενο το πρόγραμμα του σεμιναρίου που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 Φεβρουαρίου στις 12.30.

Παρακάτω βρείτε και το link που μπορούν να συνδεθούν οι αθλητές για να το παρακολουθήσουν.

Δεν χρειάζεται εγγραφή, εισέρχονται από το link στην διαδικτυακή αίθουσα του σεμιναρίου.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Njc1YTA3NmYtYzg1Yy00YWQxLWI2YTgtNTk3YjE4NWEyNGQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224d4204c4-2f8c-4e56-9889-4c2d65a49800%22%2c%22Oid%22%3a%226bb99d59-992e-4b17-a41a-1aea5919a97a%22%7d