Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Καθορισμός των ειδικότερων στοιχείων για την αίτηση εγγραφής και τον έλεγχο αυτής των αθλητικών σωματείων με ειδική αθλητική αναγνώριση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο του αρ. 142 του Ν.4714/2020".

ΥΑ ΔΑΑ468468_ "Καθορισμός των ειδικότερων στοιχείων για την αίτηση εγγραφής και τον έλεγχο αυτής των αθλητικών σωματείων με ειδική αθλητική αναγνώριση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο του αρ. 142 του Ν.4714/2020".

 

 

Σας στέλνουμε επισυναπτόμενη την υπ. αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/468468/01-09-2020, ΑΔΑ: ΩΜΦΧ4653Π4-5ΞΕ (ΦΕΚ3675/Β/03-09-2020) Απόφαση με θέμα «Καθορισμός των ειδικότερων στοιχείων για την αίτηση εγγραφής και τον έλεγχο αυτής των αθλητικών σωματείων με ειδική αθλητική αναγνώριση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο του αρ. 142 του Ν.4714/2020», για ενημέρωσή σας και ενημέρωση των μελών σας.