Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΑΤΟ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (155) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Π.Φ.Α.) με ειδικότητες υγρού στίβου

Προς ΠΦΑ για πρόσληψη,

Παρακαλείσθε όπως αποστείλλετε άμεσα συμληρωμένο το αρχείο ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο [email protected]